Neem contact op +31 6 15 18 80 73

Algemene voorwaarden

WERVING & SELECTIE

ALGEMENE WERVING & SELECTIEVOORWAARDEN JER-RECRUITMENT B.V.


Inleiding
Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door JER-Recruitment B.V., hierna te nomen JER. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen JER en haar opdrachtgevers (zowel klanten als kandidaten).
Indien en voor zover JER één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen JER en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende vraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiten van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen JER en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door JER zijn aanvaard.

Artikel 1: algemeen
1.1
Werving en selectie is de opdracht waarbij JER ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare/andere vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door JER bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).

1.2
De wijze waarop de werving & selectieopdracht door JER wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, het honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.

1.3
Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door JER voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JER aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de gegevens te vernietigen.

Artikel 2: honorarium
2.1
JER werkt in de basis op ‘no cure no pay’ basis, waarbij alleen een honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van het arbeidscontract van de door JER aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 2.7, of op basis van een honorarium dat in rekening wordt gebracht bij een (andere) succesvolle vervulling.

2.2
In het geval ‘no cure no pay’ is afgesproken bedraagt bij een succesvolle vervulling het totale honorarium een percentage van het bruto jaarsalaris zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging.

2.3
Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst door de opdrachtgever en de kandidaat is getekend of, indien wordt verzuimd de arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen, in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde kandidaat.

2.4
De opdrachtgever, is behalve het tarief, aan JER verschuldigd alle kosten die JER ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen JER en de opdrachtgever is overeengekomen.

2.5
De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door JER de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door JER geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is JER gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

2.6
Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door JER aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door JER geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

2.7
Kandidaat is ten minste 50% van het met de opdrachtgever afgesproken honorarium, schuldig te betalen aan JER, wanneer deze zichzelf uitschrijft uit de procedure nadat de kandidaat geaccepteerd is door de klant, zowel schriftelijk als mondeling. JER zal voor het verschuldigde bedrag een rekening sturen naar kandidaat, met daaraan dezelfde voorwaarden als alle overige rekeningen en facturen.

Artikel 3: betalingstermijn
3.1
De betalingstermijn van door JER verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 4: klachten
Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van JER dienen onverwijld en uiterlijk acht dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan JER te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht da de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en JER plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever nadrukkelijk niet op.

Artikel 5: vertragingsrente en kosten
Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij aan JER een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee procent (art. 6:119 BW) over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: inspanningsverbintenis; exoneratie
JER is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door JER geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat JER op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die JER heeft geselecteerd.

Artikel 7: garantieregeling
7.1
Garantieregelingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Garantieregelingen bestaan altijd uit een regeling waarbij is overeengekomen dat een gedeelte van het honorarium is verschuldigd op het moment van indiensttreding van de bemiddelde kandidaat en een gedeelte dat is verschuldigd na het verstrijken van een vooraf overeengekomen periode. Dit laatste gedeelte geldt als garantieregeling. Wanneer de bemiddelde kandidaat na het verstrijken van deze periode niet meer in dienst is bij opdrachtgever dan is dit laatste gedeelte niet verschuldigd.

7.2
De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

Artikel 8: toepasselijk recht bij geschillen
8.1
De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van JER worden volledig beheerst door Nederlands recht.

8.2
Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. Geschillen tussen JER en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij op grond van dwingend rechtelijke bepalingen een andere rechter wordt aangewezen.